Katalog
Aktuálně

Anketa

.............................................

Nenašli jste co jste hledali?
Dejte nám prosím zprávu
.

.............................................Informace o prodeji lihu

Vážení zákazníci,

níže naleznete nové informace ohledně prodeje alkoholických nápojů.

 

Citace nejdůležitějších částí zákona č. 307/2013 Sb. – Zákon o povinném značení lihu (ZPZL):

§ 4

Líh

Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.

 

§ 5

Spotřebitelské balení a jeho druh

(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu

a) do 1 litru, nebo

b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.

(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.

 

§ 8

Konečný prodej lihu

Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.

§ 15

Neznačený líh

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.

(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,

a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je

1. neznačený kontrolní páskou,

2. značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,

3. značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,

4. značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila,

6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo

7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit,…….

§ 41

Distribuce lihu

(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky.

(2) Distribucí lihu není

a) prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh bezprostředně následující po uvedení tohoto lihu do volného daňového oběhu,

b) konečný prodej lihu.

 

§ 42

Povinnosti při prodeji a nákupu lihu

(1) Osoba povinná značit líh a distributor lihu jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze

a) registrované osobě povinné značit líh,

b) registrovanému distributorovi lihu, nebo

c) konečnému prodejci lihu.

(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze

a) registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo

b) registrovaným distributorem lihu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu prodá nebo jinak převede líh ve spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu.

§ 43

Oznamovací povinnost distributora lihu

(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně

a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,

b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),

c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),

d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),

e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Cele znění zákona lze nalézt např. na stránkách Celní správy České Republiky:
http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-znl/Documents/zakon_2013_307.pdf

 

Důležité informace pro zákazníky o prodeji lihu dle Zákona o povinném značení lihu (ZPZL)

 

  1. Lihoviny od 15% objemových lihu lze od 1.12.2013 – tzn. od účinnosti ZPZL nakupovat pro další prodej pouze od registrované osoby povinné značit líh nebo registrovaného distributora. (Tabák Plus = registrovaný distributor)
  2. Tyto lihoviny lze nakupovat pouze na doklad splňující náležitosti faktury + další informace vyžadované zákonem. Z dokladu musí být zřejmé kdo a od koho tyto lihoviny nakoupil. Nelze tedy tyto lihoviny určené k dalšímu prodeji nakupovat na prodejku (paragon).
  3. Na prodejku (paragon) lze nakupovat pouze lihoviny určené pro vlastní spotřebu, ať už právnické či fyzické osoby. Jedná se tedy o konečný prodej lihovin.
  4. Nadále platí povinnost doložit rodný list a protokol 3b. V případě Tabáku Plus splňuje náležitosti protokolu 3b faktura, rodné listy jsou pak k dispozici na www.tabakplus.cz na odkazu http://www.tabakplus.cz/tp-rodne-listy/.
  5. Koneční prodejci (maloobchodníci) si musí do 17.4.2014 zajistit koncesi na Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, dle zákona č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon). Po tomto datu nebudou bez koncese oprávněni lihoviny prodávat. O koncesi je možno požádat na kterémkoli Živnostenském úřadě, je bezplatná a není potřeba k žádosti nic dokládat.